1,524 بازدیدسایت

شبیه سازی تولید مخازن CNG به روش ورق گرم در گروه صنعتی عابــــــــــــــــــدی.